ඉඳිකරමින් පවතින 

අපි විවෘතව සහ ක්‍රියාත්මක වන අතර දැනට යාවත්කාලීන කිහිපයක් කරමින් සිටිමු. ඔබ පෙර පාරිභෝගිකයෙකු නම්, ඔබට සුපුරුදු පරිදි හෝ පහත පෝරමය හරහා අප හා සම්බන්ධ විය හැක. ඔබ නව පාරිභෝගිකයෙක් නම්, කරුණාකර පහත පෝරමය හරහා අප හා සම්බන්ධ වන්න. වෙබ් අඩවිය ඉක්මනින් උපස්ථ වනු ඇත; මේ අතරතුර, කරුණාකර ඔබගේ විමසීම් සහ PO විද්‍යුත් තැපෑලෙන් Support@ttscientific.com වෙත හෝ පහත පෝරමයට එවන්න: